سوالات تگ گذاری شده اخیر بینایی ماشین - هفت خط کد انجمن پرسش و پاسخ برنامه نویسی

وبـــلاگ هــفت خــط کــد


آموزش های برنامه نویسی
۵۸ نفر آنلاین
۰ عضو و ۵۸ مهمان در سایت حاضرند

سوالات تگ گذاری شده اخیر بینایی ماشین

+1 امتیاز
0 پاسخ 11 بازدید
0 امتیاز
1 پاسخ 68 بازدید
سوال شده فروردین 31 بوسیله ی in_chand_ta (امتیاز 65)   1 2 12
0 امتیاز
1 پاسخ 30 بازدید
سوال شده فروردین 18 بوسیله ی farnoosh (امتیاز 2,057)   3 10 42
0 امتیاز
2 پاسخ 82 بازدید
سوال شده اردیبهشت 5, 1395 بوسیله ی kazemi70 (امتیاز 9)   1 3
0 امتیاز
1 پاسخ 92 بازدید
سوال شده فروردین 25, 1395 بوسیله ی photon (امتیاز 8)   3
0 امتیاز
1 پاسخ 78 بازدید
سوال شده شهریور 26, 1394 بوسیله ی mehrangol (امتیاز 14)   1 3
+1 امتیاز
0 پاسخ 59 بازدید
سوال شده اردیبهشت 6, 1394 بوسیله ی RED (امتیاز 293)   1 5 24
0 امتیاز
1 پاسخ 75 بازدید
سوال شده اردیبهشت 3, 1394 بوسیله ی hamed_akbari (امتیاز 76)   1 1 10
0 امتیاز
0 پاسخ 69 بازدید
سوال شده اردیبهشت 2, 1394 بوسیله ی علی عباسپور (امتیاز 12)   1 1 3
0 امتیاز
1 پاسخ 944 بازدید
سوال شده اردیبهشت 2, 1394 بوسیله ی ملک پور (امتیاز 187)   3 5 26
0 امتیاز
0 پاسخ 25 بازدید
سوال شده اسفند 19, 1393 بوسیله ی meysamii (امتیاز 19)   2 7
+2 امتیاز
2 پاسخ 236 بازدید
0 امتیاز
0 پاسخ 25 بازدید
سوال شده دی 3, 1393 بوسیله ی Desert (امتیاز 9)  
0 امتیاز
0 پاسخ 28 بازدید
+1 امتیاز
1 پاسخ 71 بازدید
سوال شده دی 3, 1393 بوسیله ی RED (امتیاز 293)   1 5 24
+2 امتیاز
1 پاسخ 137 بازدید
0 امتیاز
0 پاسخ 87 بازدید
سوال شده اردیبهشت 31, 1393 بوسیله ی reza.mahmodi71 (امتیاز 178)   2 9 52
+2 امتیاز
1 پاسخ 492 بازدید
سوال شده اردیبهشت 30, 1393 بوسیله ی reza.mahmodi71 (امتیاز 178)   2 9 52
+1 امتیاز
0 پاسخ 11 بازدید
0 امتیاز
1 پاسخ 68 بازدید
سوال شده فروردین 31 بوسیله ی in_chand_ta (امتیاز 65)   1 2 12
0 امتیاز
1 پاسخ 30 بازدید
سوال شده فروردین 18 بوسیله ی farnoosh (امتیاز 2,057)   3 10 42
0 امتیاز
2 پاسخ 82 بازدید
سوال شده اردیبهشت 5, 1395 بوسیله ی kazemi70 (امتیاز 9)   1 3
0 امتیاز
1 پاسخ 92 بازدید
سوال شده فروردین 25, 1395 بوسیله ی photon (امتیاز 8)   3
0 امتیاز
1 پاسخ 78 بازدید
سوال شده شهریور 26, 1394 بوسیله ی mehrangol (امتیاز 14)   1 3
+1 امتیاز
0 پاسخ 59 بازدید
سوال شده اردیبهشت 6, 1394 بوسیله ی RED (امتیاز 293)   1 5 24
0 امتیاز
1 پاسخ 75 بازدید
سوال شده اردیبهشت 3, 1394 بوسیله ی hamed_akbari (امتیاز 76)   1 1 10
0 امتیاز
0 پاسخ 69 بازدید
سوال شده اردیبهشت 2, 1394 بوسیله ی علی عباسپور (امتیاز 12)   1 1 3
0 امتیاز
1 پاسخ 944 بازدید
سوال شده اردیبهشت 2, 1394 بوسیله ی ملک پور (امتیاز 187)   3 5 26
0 امتیاز
0 پاسخ 25 بازدید
سوال شده اسفند 19, 1393 بوسیله ی meysamii (امتیاز 19)   2 7
+2 امتیاز
2 پاسخ 236 بازدید
0 امتیاز
0 پاسخ 25 بازدید
سوال شده دی 3, 1393 بوسیله ی Desert (امتیاز 9)  
0 امتیاز
0 پاسخ 28 بازدید
+1 امتیاز
1 پاسخ 71 بازدید
سوال شده دی 3, 1393 بوسیله ی RED (امتیاز 293)   1 5 24
+2 امتیاز
1 پاسخ 137 بازدید
0 امتیاز
0 پاسخ 87 بازدید
سوال شده اردیبهشت 31, 1393 بوسیله ی reza.mahmodi71 (امتیاز 178)   2 9 52
+2 امتیاز
1 پاسخ 492 بازدید
سوال شده اردیبهشت 30, 1393 بوسیله ی reza.mahmodi71 (امتیاز 178)   2 9 52
...