سوالات تگ گذاری شده اخیر یادگیری عمیق - هفت خط کد انجمن پرسش و پاسخ برنامه نویسی

وبـــلاگ هــفت خــط کــد


آموزش های برنامه نویسی
۵۹ نفر آنلاین
۰ عضو و ۵۹ مهمان در سایت حاضرند

سوالات تگ گذاری شده اخیر یادگیری عمیق

یادگیری عمیق از زیر شاخه های یادگیری ماشین است.این روش ویژگی را به صورت سلسله مراتبی از لایه های مختلف از طریق توابع غیر خطی استخراج می کند ورودی هر لایه خروجی لایه قبلی است و آموزش آن می تواند به صورت با ناظر یا بدون ناظر باشد.در واقع تک لایه مخفی در شبکه عصبی با تعدادی زیادی(deep) لایه جایگزین شده است.
0 امتیاز
0 پاسخ 9 بازدید
0 امتیاز
1 پاسخ 12 بازدید
سوال شده آبان 19  بوسیله ی roshanak (امتیاز 19)   1
0 امتیاز
1 پاسخ 15 بازدید
سوال شده آبان 17 بوسیله ی ali kargari (امتیاز 18)  
0 امتیاز
0 پاسخ 15 بازدید
سوال شده آبان 11 بوسیله ی farshid (امتیاز 67)   1 3 11
0 امتیاز
0 پاسخ 13 بازدید
0 امتیاز
1 پاسخ 24 بازدید
سوال شده آبان 9 بوسیله ی asgari (امتیاز 91)   2
0 امتیاز
1 پاسخ 24 بازدید
سوال شده آبان 8 بوسیله ی 13mody (امتیاز 249)   1 6 29
0 امتیاز
1 پاسخ 23 بازدید
سوال شده آبان 5 بوسیله ی asgari (امتیاز 91)   2
0 امتیاز
0 پاسخ 25 بازدید
سوال شده آبان 5 بوسیله ی asgari (امتیاز 91)   2
0 امتیاز
1 پاسخ 32 بازدید
0 امتیاز
1 پاسخ 14 بازدید
سوال شده مهر 29 بوسیله ی farshid (امتیاز 67)   1 3 11
0 امتیاز
0 پاسخ 9 بازدید
سوال شده مهر 29 بوسیله ی farshid (امتیاز 67)   1 3 11
0 امتیاز
0 پاسخ 31 بازدید
سوال شده مهر 29 بوسیله ی asgari (امتیاز 91)   2
0 امتیاز
0 پاسخ 12 بازدید
سوال شده مهر 28 بوسیله ی dark16 (امتیاز 29)   1
0 امتیاز
1 پاسخ 34 بازدید
سوال شده مهر 26 بوسیله ی dark16 (امتیاز 29)   1
0 امتیاز
1 پاسخ 25 بازدید
سوال شده مهر 24 بوسیله ی farshid (امتیاز 67)   1 3 11
0 امتیاز
1 پاسخ 24 بازدید
سوال شده مهر 15 بوسیله ی ali kargari (امتیاز 18)  
0 امتیاز
0 پاسخ 21 بازدید
0 امتیاز
0 پاسخ 83 بازدید
0 امتیاز
0 پاسخ 26 بازدید
0 امتیاز
0 پاسخ 9 بازدید
0 امتیاز
1 پاسخ 12 بازدید
سوال شده آبان 19 بوسیله ی roshanak (امتیاز 19)   1
0 امتیاز
1 پاسخ 15 بازدید
سوال شده آبان 17 بوسیله ی ali kargari (امتیاز 18)  
0 امتیاز
0 پاسخ 15 بازدید
سوال شده آبان 11 بوسیله ی farshid (امتیاز 67)   1 3 11
0 امتیاز
0 پاسخ 13 بازدید
0 امتیاز
1 پاسخ 24 بازدید
سوال شده آبان 9 بوسیله ی asgari (امتیاز 91)   2
0 امتیاز
1 پاسخ 24 بازدید
سوال شده آبان 8 بوسیله ی 13mody (امتیاز 249)   1 6 29
0 امتیاز
1 پاسخ 23 بازدید
سوال شده آبان 5 بوسیله ی asgari (امتیاز 91)   2
0 امتیاز
0 پاسخ 25 بازدید
سوال شده آبان 5 بوسیله ی asgari (امتیاز 91)   2
0 امتیاز
1 پاسخ 32 بازدید
0 امتیاز
1 پاسخ 14 بازدید
سوال شده مهر 29 بوسیله ی farshid (امتیاز 67)   1 3 11
0 امتیاز
0 پاسخ 9 بازدید
سوال شده مهر 29 بوسیله ی farshid (امتیاز 67)   1 3 11
0 امتیاز
0 پاسخ 31 بازدید
سوال شده مهر 29 بوسیله ی asgari (امتیاز 91)   2
0 امتیاز
0 پاسخ 12 بازدید
سوال شده مهر 28 بوسیله ی dark16 (امتیاز 29)   1
0 امتیاز
1 پاسخ 34 بازدید
سوال شده مهر 26 بوسیله ی dark16 (امتیاز 29)   1
0 امتیاز
1 پاسخ 25 بازدید
سوال شده مهر 24 بوسیله ی farshid (امتیاز 67)   1 3 11
0 امتیاز
1 پاسخ 24 بازدید
سوال شده مهر 15 بوسیله ی ali kargari (امتیاز 18)  
0 امتیاز
0 پاسخ 21 بازدید
0 امتیاز
0 پاسخ 83 بازدید
0 امتیاز
0 پاسخ 26 بازدید
...