تاثیر دسترسی به ویژگی lenght آریه در سرعت اجرای حلقه ی for - هفت خط کد انجمن پرسش و پاسخ برنامه نویسی

وبـــلاگ هــفت خــط کــد


آموزش های برنامه نویسی
۱۷۸ نفر آنلاین
۰ عضو و ۱۷۸ مهمان در سایت حاضرند

تاثیر دسترسی به ویژگی lenght آریه در سرعت اجرای حلقه ی for

+1 امتیاز
50 بازدید

سلام.

لطفا این کد رو نگاه کنید:

       int[] array = { 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 };

      for (int i = 0, count = array.Length; i < count; i++)
      {
        // code
      }

      for (int i = 0; i < array.Length; i++)
      {
        // code
      }

 

قبل از اینکه حلقه for اول ایجاد بشه ابتدا طول آرایه رو در یک متغیر ذخیره شده  سپس از متغیر در حلقه استفاده شده ، اما در حلقه دوم به ازای هر بار چرخش یک بار به ویژگی Lenght آرایه دسترسی پیدا میشه  آیا این باعث کند تر شدن چرخش حلقه نمیشه؟  

کد IL:

.method private hidebysig static void Main(string[] args) cil managed
{
 .entrypoint
 // Code size    63 (0x3f)
 .maxstack 3
 .locals init ([0] int32[] 'array',
      [1] int32 i,
      [2] int32 count,
      [3] bool CS$4$0000)
 IL_0000: nop
 IL_0001: ldc.i4.s  10
 IL_0003: newarr   [mscorlib]System.Int32
 IL_0008: dup
 IL_0009: ldtoken  field valuetype '<PrivateImplementationDetails>{A451010A-8F6E-428E-895C-BDF1BFA614FF}'/'__StaticArrayInitTypeSize=40' '<PrivateImplementationDetails>{A451010A-8F6E-428E-895C-BDF1BFA614FF}'::'$$method0x6000001-1'
 IL_000e: call    void [mscorlib]System.Runtime.CompilerServices.RuntimeHelpers::InitializeArray(class [mscorlib]System.Array,
                                                   valuetype [mscorlib]System.RuntimeFieldHandle)
 IL_0013: stloc.0
 IL_0014: ldc.i4.0
 IL_0015: stloc.1
 IL_0016: ldloc.0
 IL_0017: ldlen
 IL_0018: conv.i4
 IL_0019: stloc.2
 IL_001a: br.s    IL_0022
 IL_001c: nop
 IL_001d: nop
 IL_001e: ldloc.1
 IL_001f: ldc.i4.1
 IL_0020: add
 IL_0021: stloc.1
 IL_0022: ldloc.1
 IL_0023: ldloc.2
 IL_0024: clt
 IL_0026: stloc.3
 IL_0027: ldloc.3
 IL_0028: brtrue.s  IL_001c
 IL_002a: ldc.i4.0
 IL_002b: stloc.1
 IL_002c: br.s    IL_0034
 IL_002e: nop
 IL_002f: nop
 IL_0030: ldloc.1
 IL_0031: ldc.i4.1
 IL_0032: add
 IL_0033: stloc.1
 IL_0034: ldloc.1
 IL_0035: ldloc.0
 IL_0036: ldlen
 IL_0037: conv.i4
 IL_0038: clt
 IL_003a: stloc.3
 IL_003b: ldloc.3
 IL_003c: brtrue.s  IL_002e
 IL_003e: ret
} // end of method Program::Main

 

سوال شده شهریور 7, 1394 بوسیله ی امیدوار (امتیاز 928)   3 12 47

1 پاسخ

+2 امتیاز
 
بهترین پاسخ
نه دوست عزیر کامپایلر ها خودشون کد دوم را جایگزین کد اول می کنند .
پاسخ داده شده شهریور 7, 1394 بوسیله ی مصطفی ساتکی (امتیاز 17,035)   17 26 66
...